wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 
 
 

zemin alt� titre�im emici
polietilen k�p�k

�r�n�n avantajlar�:
� B�nyesine su almayan kapal� g�zenekli h�cre yap�s�na sahiptir.
� Teknede olu�an titre�imin hissedilmesini ve olu�an a��r� sesleri �nemli �l��de azaltmaktad�r.

*�r�n ayn� zamanda teknenin �e�itli
noktalar�nda farkl� ebatlarda kesilerek s�zd�rmazl�k ve mukavemet sa�lamak amac�yla conta olarak kullan�lmaktad�r. .
 


usturma�a k�p�kler
�r�n�n avantajlar�:
� B�nyesine su almayan kapal� g�zenekli h�cre yap�s�na sahiptir.
� Teknenin d�� hatlar�ndan yola ��karak �zel tasar�m usturma�alar dizayn edilmektedir.
� Darbelere kar�� y�ksek mukavemet sa�lar, darbe sonras� kendini toparlar ve ��kme yapmaz.
� Hava ko�ullar�na kar�� dayan�kl�l�k �zelli�ine sahiptir..

 
 


i� ve d�� mekan kayd�rmaz zemin k�p�kleri
�r�n�n avantajlar�:
� B�nyesine su almayan kapal� g�zenekli h�cre yap�s�na sahiptir.
� �e�itli renk ve desen alternatifleri ile kayd�rmaz ve dekoratif ama�l� kullan�lmaktad�r.
� �r�n ah�ap, fiber ve polyester gibi farkl� y�zeylere kolayl�kla uygulanmaktad�r.
� UV ���nlar�na ve d�� hava ko�ullar�na kar�� y�ksek dayan�ma sahiptir.
� Tuzlu suya kar�� mukavimdir..

 
d�� mekan minder k�p�kleri
�r�n�n avantajlar�:
� B�nyesine su almayan kapal� g�zenekli h�cre yap�s�na sahiptir.
� Suyu emmeyen yap�s� ile suda batmama �zelli�ine sahiptir.
� Uzun �m�rl� ve esnek bir yap�ya sahiptir.
� UV ���nlar�na kar�� dayan�ml�d�r..


kamara kaplama k�p�kleri
�r�n�n avantajlar�:
� Suni deri, kuma� ve benzeri �r�nlere lamine edilerek �s�, nem yal�t�m� sa�lamaktad�r.
� Darbelere kar�� y�ksek mukavemet sa�lar, darbe sonras� kendini toparlar ve ��kme yapmaz.
� �r�n ah�ap, fiber ve polyester gibi farkl�
y�zeylere kolayl�kla uygulanmaktad�r.
� �� b�l�mlerde istenilen renk ve desende uygulanarak ses ve �s� izolasyonu sa�larken ayn� zamanda dekoratif g�r�nt� sunmaktad�r.
� Zemin kaplamas� ve tavan kaplamas� olarak tike/ah�ap/fiber alt�na uygulanarak ses, �s� ve titre�im izolasyonu temin eder.
� Duvar panelleri aras�na konularak ses izolasyonu sa�lar.
� Kumanyal�klarda so�uk havay� tutarak panel, duvar ve yer d��emelerinde kullan�l�r.
 

can yelekleri i� donan�m�
�r�n�n avantajlar�:
� B�nyesine su almayan kapal� g�zenekli h�cre yap�s�na sahiptir.
� Suyu ge�irmeyen yap�s� ile su y�zeyinde kalma �zelli�ine sahiptir.
� �r�n ek yeri olmadan tek par�a halinde �retilebilmektedir.
� Darbelere kar�� y�ksek mukavemet sa�lar, darbe sonras� kendini toparlar ve ��kme yapmaz.
� Uzun �m�rl�d�r..

 

TEKN�K �ZELL�KLER

  Standart Brim MFS20 MFSE20 MFSE30 MFSE35 MFS0110

Yo�unluk

ASTM D 3575 g/cm� 0,046 0,048 0,035 0,030 0,055

Sertlik

  shore A 12 9 8 4 12

�ekme mukavemeti

TS 2012 EN ISO 1798 kg/cm� 6,9 7,2 5,3 4,5 11,3

Uzama

TS 2012 EN ISO 1798 % 160,3 411,4 374,9 297,7 61,8

Y�rt�lma mukavemeti

TS 4698
ISO 34-1
kg/cm 3,1 2,8 2,5 2,1 3,28

Bask�da sertlik

TS 1696
ISO 844
kg/cm� 1,99 1,4 1,29 1,14 2

Is�da boyutsal de�i�im

TS EN 1604 % -1,563 -3,25 -4,25 -5,65 -4,142

Su absorpsiyonu

ASTM D 3575 kg/m� 0,00129 0,00139 0,00159 0,00243 0,0029

Y�zey d�zg�nl���nden sapma

TS EN 825 mm 0 0 0 0 0

G�nyeden sapma

TS EN 824 mm 0 0 0 0 0

 

             

�RET�M �ZELL�KLER�

Kal�nl�k

  mm 1 - 100 1 - 100 1 - 100 1 -100 1 - 30

Desen

    desensiz desensiz desensiz desensiz desensiz

Renk

    iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l�

Levha en

  mm 1000 - 1500 1000 - 1500 1000 - 1500 1000 - 1500 1500 ve 1100

Levha boy

  mm 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000 2000 ve 2100

�r�nlerimize istenildi�i takdirde; B1 alev geciktirici, iletkenlik, antibakteriyel ve antistatik �zellikleri uygulanabilir.

 
         
 
 
ECESEN DEN�ZC�L�K YAT�ILIK LTD.�T�.
Liman Mahallesi 23. Sokak Mursi Bey Apt. No 1 / 2 07070Antalya - TURKEY
Tel : +90 242 259 41 51   -  259 38 38               Fax : + 90 242 259 41 52    
Mobile : +90 553 388 90 57   -   +90 505 875 39 40   -   +90 532 297 56 82