wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 
         
   
   
 

Kapal� g�zenekli, b�nyesine su almayan h�cre yap�s�na sahiptir.

Is�, ses, su ve titre�im yal�t�m�n� ayn� anda etkili bir bi�imde sa�lar.

Y�ksek yal�t�m de�erleri ile d���k �s� iletkenlik katsay�s�na ve �nemli derecede ses izolasyonu �zelli�ine sahiptir.

Uzun �m�rl� ve esnek bir yap�ya sahiptir, k�r�lma yapmad��� i�in su yal�t�m� sa�lar, �s� ve ses k�pr�s� olu�turmaz.

Is� transferini b�y�k �l��de azaltmaktad�r.

Y�ksek bas�n� dayan�ml�d�r.

B�nyesinde bakteri ve ha�ere bar�nd�rmaz.

Is�ya ve dona kar�� dayan�kl�d�r, hi�bir �ekilde ��r�me yapmaz.

Darbelere kar�� y�ksek mukavemet sa�lar, darbe sonras� kendini toparlar ve ��kme yapmaz.

Di�er izolasyon malzemelerine oranla daha ince uygulama ile i� mekanlar� daraltmaz ve bina y�k�n� azalt�r.

Is�, ses ve su yal�t�m� gerektiren her t�rl� yatay ve d��ey zeminlerde rahatl�kla uygulanabilir.

Suyun yapaca�� tahribat� engelledi�i i�in yap�n�n ya�lanmas�n� geciktirir.

�evre dostudur.

 

 

 
 
 
     
   
   

     
     
     

Boru Yal�t�m� / Havaland�rma Kanal� �zolasyonu - Klima �� Aksam �zolasyonu - Her T�rl� Tesisat Borular� �zolasyonu

 
     
 

D�� Cephe Kaplamas� / Mantolama

 

�� Cephe Kaplamas� - B�lme Duvar ��i

 
     
 

Asma Tavan

 

Yer D��emeleri / Zemin Kaplamas�

 
     
 

Parke Alt� Ses ve Is� �zolasyonu
�ap Alt� Ses ve Is� �zolasyonu

 

�at� �zolasyonu / Kiremit alt�, Lambri alt�,
�at� Aras� Is� ve Ses �zolasyonu

 
  �r�nlerimiz ayr�ca;
Ses ve titre�im emici izolasyon band� olarak,
Is�, ses ve su izolasyonu gerektiren yerlerde kullan�lmaktad�r.
 
 

 

     
 

TEKN�K �ZELL�KLER

  MFR35 MFS35 MFSE35 0104 Birim Standart

Yo�unluk

29 29 30 91 kg/m� K6268A

Sertlik

8 8 8 22 shore A  

�ekme mukavemeti

3,2 3,2 3,9 7,55 kg/cm� JIS 6767

Uzama

125,1 125,1 214,5 77,1 % JIS 6767

Y�rt�lma mukavemeti

1,9 1,9 2,1 3,3 kg/cm JIS 6767

Bask�da sertlik

0,28 0,28 0,15   kg/cm� JIS 6767

Is�da boyutsal de�i�im

-2,66 -2,66 -3,33 -1 % JIS 6767

Su absorpsiyonu

0,0026 0,0026 0,0032 0,0022 g/cm� JIS 6767

Y�zey d�zg�nl���nden sapma

0 0 0,008 0 mm TS EN 825

G�nyeden sapma

0 0 1 0 mm TS EN 824

Is� iletkenlik katsay�s�

0,034 0,034 0,034 0,038 W/mK  
 

�RET�M �ZELL�KLER�

Kal�nl�k

1 - 30 1 - 100 1 - 100 1 - 30 mm  

Desen

desensiz desensiz desensiz desensiz    

Renk

iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l� iste�e ba�l�    

Rulo en

1000 - 1500       mm  

Rulo boy

28m ve katlar�          

Levha en

  1000 - 1500 1000 - 1500 1200 mm  
        1000 mm  

Levha boy

  1500 - 2000 1500 - 2000 2300 mm  
        1500 mm  

�r�nlerimize istenildi�i takdirde; B1 alev geciktirici, iletkenlik, antibakteriyel ve antistatik �zellikleri uygulanabilir.

 
         
         
         
         
 
ECESEN DEN�ZC�L�K YAT�ILIK LTD.�T�.
Liman Mahallesi 23. Sokak Mursi Bey Apt. No 1 / 2 07070Antalya - TURKEY
Tel : +90 242 259 41 51   -  259 38 38               Fax : + 90 242 259 41 52    
Mobile : +90 553 388 90 57   -   +90 505 875 39 40   -   +90 532 297 56 82